Kinglords Mr Magnus,CACIB, PU1,ROP,BOB,, ja VSP Namupalan549077.jpg